Donáška pizza EAT HAM
Pizzu dodávame na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke v priemere od 45 do 60 minút, najneskôr však do 120 minút a to výlučne v Banskej Bystrici a do obcí: Kynceľová, Nemce, Riečka, Tajov, Selce, Malachov, Slovenská Ľupča, Priechod, Horná a Dolná Mičiná. 
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodaciu lehotu skrátiť alebo predĺžiť podľa aktuálnej vyťaženosti prevádzky, pričom o tom informuje zákazníka vopred pred doručením tovaru na telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke.

Výška minimálnej objednávky a cena za doručenie zavisí od konkrétneho miesta.
Donáška v Banskej Bystrici je už od 0,00 € a minimálna objednávka je od 5,50 €.
 
 
Výšku minimálnej objednávky a cenu doručenia na Vašu adresu zistíte v tabuľke:
 
Miesto dodávky Minimálna cena objednávky Cena za doručenie
Sásová 5,50 ZDARMA
Rudlová 5,50 ZDARMA
Kostiviarska 5,50 ZDARMA
BB mesto 5,50 ZDARMA
Jakub 7,00 ZDARMA
Kynceľová 7,00 ZDARMA
Fončorda 7,00 ZDARMA
Uhlisko 7,00 ZDARMA
Radvaň 10,00 0,99
Kráľová 10,00 0,99
Nemce 10,00 ZDARMA
Senica 10,00 ZDARMA
Podlavice 10,00 0,99
Šalková 15,00 0,99
Selce 15,00 0,99
Uľanka 15,00 0,99
Kremnička 15,00 0,99
Skubín 10,00 0,99
Pršianska terasa 15,00 0,99
Tajov 20,00 3,00
Riečka 20,00 3,00
Priechod 25,00 3,00
Malachov 25,00 4,00
Rakytovce 25,00 4,00
Slovenská Ľupča 20,00 3,00
Iliaš 20,00 3,00
Horná Mičiná 25,00 4,00
Dolná Mičiná 25,00 4,00