Donáška pizza EAT HAM
Pizzu dodávame na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke v priemere od 45 do 60 minút, najneskôr však do 120 minút a to výlučne v Banskej Bystrici a do obcí: Kynceľová, Nemce, Riečka, Tajov, Selce, Malachov, Slovenská Ľupča, Priechod, Horná a Dolná Mičiná. 
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodaciu lehotu skrátiť alebo predĺžiť podľa aktuálnej vyťaženosti prevádzky, pričom o tom informuje zákazníka vopred pred doručením tovaru na telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke.

Výška minimálnej objednávky a cena za doručenie zavisí od konkrétneho miesta.
Donáška v Banskej Bystrici je od 0,49 € a minimálna objednávka je od 5,50 €.
 
 
Výšku minimálnej objednávky a cenu doručenia na Vašu adresu zistíte v tabuľke:
 
Miesto dodávky Minimálna cena objednávky Cena za doručenie
Sásová 5,50 0,49
Rudlová 5,50 0,49
Kostiviarska 5,50 0,79
BB mesto 5,50 0,79
Jakub 7,00 0,99
Kynceľová 7,00 0,99
Fončorda 7,00 0,99
Uhlisko 7,00 0,79
Radvaň 10,00 0,99
Kráľová 10,00 0,99
Nemce 10,00 0,99
Senica 10,00 0,99
Podlavice 10,00 0,99
Šalková 15,00 0,99
Selce 15,00 0,99
Uľanka 15,00 0,99
Kremnička 15,00 0,99
Skubín 10,00 0,99
Pršianska terasa 15,00 0,99
Tajov 20,00 3,00
Riečka 20,00 3,00
Priechod 25,00 3,00
Malachov 25,00 4,00
Rakytovce 25,00 4,00
Slovenská Ľupča 20,00 3,00
Iliaš 20,00 2,50
Horná Mičiná 25,00 4,00
Dolná Mičiná 25,00 4,00